Algemene voorwaarden

Samengesteld door de Stichting Tjommie Foundation

www.tjommie.nl (‘website’) is eigendom van en samengesteld door de Stichting Tjommie Foundation (‘Tjommie’).

Door gebruik te maken van de website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. Tjommie behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Indien je niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen uit de gebruikersovereenkomst dien je geen gebruik te maken van de website.

Toegestane gebruik

U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet) gebruiker / bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan:

  • gebruik te maken van de (inhoud van de) website en de daarin opgenomen informatie op een wijze die in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde en/of deze Gebruiksovereenkomst;
  • afbreukmakende, misleidende of anderszins onrechtmatige of verboden informatie te plaatsen / verspreiden;
  • informatie te verspreiden die de goede naam van de website Tjommie of enige derde in negatieve zin aantast;
  • te handelen in strijd met de rechten van Tjommie dan wel enige derde;
  • virussen te verspreiden en/of andere maatregelen te nemen, die de goede werking van de website (kunnen) aantasten, de toegang tot de website verhinderen dan wel beperken en Tjommie danwel derden (kunnen) schaden;
  • informatie of persoonlijke gegevens opgenomen via de website, al dan niet van enige derde te kopiëren, verwerken, bewerken of (verder) te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tjommie of betreffende derde;
  • de beveiliging van (delen van) de website te ontwijken en/of te verwijderen.


Aansprakelijkheid en vrijwaring

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de activiteiten die Tjommie verricht. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Tjommie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. Ook geeft Tjommie geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten (Copyright©)

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van de website berusten uitsluitend bij Tjommie. Het is u niet toegestaan om het materiaal op de website te downloaden of kopiëren voor eigen, particulier, (niet) commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tjommie. Niets van de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website mag derhalve worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd worden op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan de op de website aangebrachte merk‐ of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het betreffende materiaal of enige informatie op de website of enig gedeelte daarvan te wijzigen.

Overige Bepalingen

De stichting behoudt zich het recht voor om de gebruikersovereenkomst eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De overeenkomst wordt beheerd door Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met de gebruikersovereenkomst en/of het gebruik van de website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Contactgegevens Tjommie

  • Voor op- en/of aanmerkingen kunt u contact opnemen met Maartje Smits, die tevens functionaris gegevensverwerking is.
  • U kunt vragen per e-mail richten aan info@tjommie.nl
  • Ons adres is Overtoom 141, 1054 HG Amsterdam